HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Lịch làm việc của UBND Huyện/Thị

Thứ/NgàyThời gianNội dungĐịa điểmLãnh đạo
Thứ hai
21/8/2023
.Thường trực HĐND huyện giám sát tại các xã, thị trấn (từ ngày 21/8 đến ngày 31/8/2023) Tại cơ sở Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND huyện
7h30Chủ tịch UBND huyện tiếp dân Phòng tiếp công dân Chủ tịch UBND huyện, Ban tiếp công dân, một số phòng, ngành có liên quan
14h00Họp Trực UBND huyện HT tầng 2Trực UBND
Thứ ba
22/8/2023
7h30 Tổng kết năm học 2022- 2023 triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024TT Hội nghị
14h00 Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Đông Hòa về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm nhiệm vụ còn lại các tháng cuối năm 2023 Tại xã Đông Hòa
Thứ tư
23/8/2023
7h30 Họp UBND huyện thường kỳ tháng 8 năm 2023 HT Tầng 2 Chủ tịch, các PCT UBND huyện, các Ủy viên UBND huyện, trưởng các ban, ngành thuộc UBND huyện
14h00Họp Thường trực Huyện ủy TT Huyện ủy, VP Họp Thường trực Huyện ủy
Thứ năm
24/8/2023
7h30 Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Đông Yên về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm nhiệm vụ còn lại các tháng cuối năm 2023 Tại xã Đông Yên
14h00 Phó Chủ tịch kinh tế và các ngành khối Nông nghiệp đi kiểm tra tình hình sản xuất Tại cơ sở Phó Chủ tịch kinh tế
Thứ sáu
25/8/2023
7h30 Hội nghị triển khai hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch sử dụng đất, KH đầu tư năm 2024 HT Huyện ủyChủ tịch, các phó Chủ tịch UBND
14h00Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Đông Hoàng về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm nhiệm vụ còn lại các tháng cuối năm 2023 Tại xã Đông Hoàng
Thứ bảy
26/8/2023
7h30 Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra công tác GPMB, thực hiện các dự án XDCB Tại cơ sở Chủ tịch UBND huyện, BQLDA
14h00 Kiểm tra tình hình sản xuất và xây dựng NTM Kiểu mẫu tại các xã Tại cơ sở Chủ tịch, phó Chủ tịch
Chủ nhật
27/8/2023
7h00 Ban QLDA đi GPMB các dự án Ban QLDA Tại cơ sở
8h00 Kiểm tra tình hình sản xuất và xây dựng NTM Kiểu mẫu tại các xã Chủ tịch, phó Chủ tịch phòng: NN&
14h00Lãnh đạo huyện, các phòng chuyên môn đi kiểm tra các công tác phòng, chống dịch gia súc, gia cầm và Xây dựng NTM Kiểu mẫu tại các xã, TTTại cơ sở Chủ tịch, phó Chủ tịch
7h00 Ban QLDA đi GPMB các dự án Ban QLDA Tại cơ sở
8h00 Kiểm tra tình hình sản xuất và xây dựng NTM Kiểu mẫu tại các xã Chủ tịch, phó Chủ tịch phòng: NN&
14h00Lãnh đạo huyện, các phòng chuyên môn đi kiểm tra các công tác phòng, chống dịch gia súc, gia cầm và Xây dựng NTM Kiểu mẫu tại các xã, TTTại cơ sở Chủ tịch, phó Chủ tịch