HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Thông báo nhanh

Về viêc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 7 ngày trước · 0 lượt xem
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 7 ngày trước · 0 lượt xem
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 7 ngày trước · 0 lượt xem
Thông Báo lựa chọn tổ chức đấy giá tài sản    Đăng 7 ngày trước · 0 lượt xem
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 7 ngày trước · 0 lượt xem
DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG SƠN NĂM 2022    Đăng 22 ngày trước · 0 lượt xem
Về việc tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 26 ngày trước · 0 lượt xem
Triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển Lao Động hợp đồng làm Giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Sơn theo Nghị định 111/2022/ND -CP năm 2024    Đăng 1 tháng trước · 0 lượt xem
Nội dung kiến thức ôn tập xét tuyển Lao động hợp đồng làm Giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Sơn theo Nghị Định 111/2002/ND-CP, năm 2024    Đăng 1 tháng trước · 0 lượt xem
Thí sinh đủ điều kiện tham gia dự phóng vấn xét tuyển Lao động hợp đồng làm Giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Sơn theo nghị định 11/2020/NĐ -CP, năm 2024    Đăng 1 tháng trước · 0 lượt xem
Triệu tập thi sinh đăng ký dự xét tuyển Lao động hợp đồng làm giáo viên nghành giáo dục và đạo tạo huyện Đông Sơn    Đăng 1 tháng trước · 0 lượt xem
Vê việc ban quàn quy chế cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại mặt bằng khu dân cư xã Đông Khê , Đông Hoàng , Đông Thịnh , Đông Phú , huyện Đông Sơn, Thanh Hoá    Đăng 2 tháng trước · 0 lượt xem
Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 2 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc xét tuyển hợp đồng làm giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Sơn năm 2024    Đăng 2 tháng trước · 0 lượt xem
Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật băn 2023    Đăng 3 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024    Đăng 3 tháng trước · 0 lượt xem
Công khai dự toán năm 2024    Đăng 4 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản    Đăng 4 tháng trước · 0 lượt xem
Lịch tiếp doanh nghiệp của chủ tịch UBND huyện năm 2024    Đăng 4 tháng trước · 0 lượt xem
Lịch tiếp công dân năm 2024    Đăng 4 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức BQLDA đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn    Đăng 4 tháng trước · 0 lượt xem
Về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng tư pháp    Đăng 4 tháng trước · 0 lượt xem
Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2024    Đăng 4 tháng trước · 0 lượt xem
Kết quả xét tuyển dụng viên chức BQLDA Đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn    Đăng 4 tháng trước · 0 lượt xem
Về viêc thay đổi địa điểm khai mạc kỳ xét tuyển và tổ chức kiểm tra , sát hạch kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại BQL dự án đầu tư xây dựng    Đăng 4 tháng trước · 0 lượt xem