HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Di tích cấp tỉnh

Đăng lúc: 04/04/2016 (GMT+7)
100%
Print

STT

Tên di tích

Địa Điểm

Xếp hạng cấp

1

Thành Hoàng Nghiêu căn cứ Nguyễn Chích

Đông Nam

Cấp tỉnh

 

2

Từ đường họ Lê Đình

Cần Liêm

Đông Nam

Cấp tỉnh

 

3

Đền thờ Lê Giám

Đông Ninh

Cấp tỉnh

 

4

Đền thờ Lê Ngọc

Đông Ninh

Cấp tỉnh

 

5

Đền thờ Trịnh Khắc Phục

Đông Minh

Cấp tỉnh

 

6

Đền thờ Phan Độc Giác

Đông Hoàng

Cấp tỉnh

 

7

Đàn thờ thần Long Uyên

Hoàng Học

Đông Hoàng

Cấp tỉnh

 

8

Đền thờ Nguyễn Khải

Đông Thanh

Cấp tỉnh

 

9

Đền thờ Đế Thích

Đông Thanh

Cấp tỉnh

 

10

Đền thờ Thọ Như Hầu Nguyễn Chí Hòa

Đông Thanh

Cấp tỉnh

 

11

Đền thờ Tiến sĩ Lê Khả Trừ, Lê Khả Trinh

Đông Thanh

Cấp tỉnh

 

12

Đền thờ Tiến sĩ Lưu Ngạn Quang

Đông Thanh

Cấp tỉnh

 

13

Đền thờ các quận công họ La

Đông Thanh

Cấp tỉnh

 

14

Đền thờ Nguyễn Trừng

Đông Thanh

Cấp tỉnh

 

15

Đền thờ Cao Cử

Đông Thanh

Cấp tỉnh

 

16

Đền nghè thờ Bạch Vân Sơn Thần và Phủ Mẫu

Đông Thanh

Cấp tỉnh

 

17

Đền cả Đế Thích

Ngọc Tích

Đông Thanh

Cấp tỉnh

 

18

Từ đường họ Nguyễn Đăng

Đông Hòa

Cấp tỉnh

 

19

Đình Thượng Thọ

Đông Hòa

Cấp tỉnh

 

20

Từ đường họ Nguyễn Đình

Đông Hòa

Cấp tỉnh

 

21

Đền thờ Nguyễn Trung Nghĩa

Đông Yên

Cấp tỉnh

 

22

Nơi thờ quận công Lê Đình Chiêu

Đông Yên

Cấp tỉnh

 

23

Đình Cả làng Thịnh Trị

Đông Quang

Cấp tỉnh