HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Lễ khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại chức huyện Đông Sơn khóa học 2016 – 2017

Đăng lúc: 30/03/2016 (GMT+7)
100%
Print

Sáng ngày 28/3/2016, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Ban Thường vụ huyện ủy Đông Sơn phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại chức huyện Đông Sơn khóa học 2016 – 2017. Về dự có đồng chí Lê Giang Ky, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đồng chí Thịnh Văn Khoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu Trưởng trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa; Đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí là Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban Tuyên Giáo huyện ủy và 90 học viên là cán bộ công chức, viên chức, cán bộ quản lý các chức danh trong nguồn quy hoạch.

Trong thời gian 18 tháng, các học viên sẽ được cán bộ giảng viên Trường Chính trị tỉnh trang bị cơ bản và có hệ thống về những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác -Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Một số quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; các nội dung về khoa học chính trị, khoa học hành chính, khoa học quản lý, quốc phòng - an ninh; kỹ năng lãnh đạo, quản lý, và nghiệp vụ về công tác Đảng và công tác chính quyền, đoàn thể…
Tại buổi lễ, đồng chí Thịnh Văn Khoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí khẳng định vai trò quan trọng của công tác đào tạo cán bộ trong thời kỳ mới, thực hiện mục tiêu nâng cao trình độ lý luận chính trị - hành chính cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong huyện, củng cố niềm tin vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng; rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao đạo đức cách mạng, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa cán bộ trong thời gian tới.
Để lớp học hoàn thành theo đúng kế hoạch và đạt chất lượng tốt. Đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện theo chức năng nhiệm vụ được giao quản lý tốt học viên trong thời gian học; chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo việc tổ chức giảng dạy, học tập hoàn thành khóa học theo kế hoạch; học viên cần thể hiện quyết tâm của mình bằng việc thực hiện tốt nội quy, quy chế lớp học; bố trí thời gian hợp lý để tham gia học tập, tiếp thu đầy đủ chuyên đề trong chương trình đào tạo bồi dưỡng, để sau khóa học có trình độ lý luận liên hệ vận dụng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao./.
                                                                          Thực hiện : Minh Ánh